عکس عکس عکس عکس


" به نام آفریدگار بی همتا "

.....دل به دریا بسپار

در پی حادثه ی دهر مرو

اتفاقی که نیفتاده مباش

این همه شکوه مکن این همه ساده نباش

روزگار تو اگرنیست به کام تو چه غم

بگذار از تو نشود شرمنده

که نیاوردی کم که نیفتاده به ابروی تو خم

کوه باش

آتش خود را بنشان در دل خویش

مرد خود باش و تکیه نکن بر نادر و بیش

به کسی غیرت پر قابل خود را مفروش

بی سبب در پی آزردن هر خلق مکوش

احدی را از خود عاجز و دلگیر مکن

تلخ و بی مایه مباش


گله از پوچی تقدیر مکن

به دل خویش بیاموز که عاشق باشد

مهربان باشد و پر مایه و لایق باشد

به دل خویش بیاموز که دریا باشد

با همه باشد و تنها باشد

بی خیال غم دنیا باشد

به دل خویش بیاموز که هستی عشق است

حاصل هر چه شکستن عشق است

یک کلام

گر زکسی رنجیدی

عاشق بودن باش

زندگی جاده ی پر پیچ و خم و پر خطری ست

که تو را کم دارد

مرد پیمودن باش.....عکس عکس عکس عکس