دوست داشتن یک نفر،یعنی دیدن او به همان صورتی که خدا خواسته است

to love some one means to see them as god intended them

دوست داشتن یک نفر یعنی نگاه کردن به چهره ی خداوند

to love someone is look in to the face of god

چنان زندگی کن که کسانی که تو را می شناسند،

اما خدا را نمی شناسند به واسطه آشنایی با تو،با خدا آشنا شوند

live in such a way that those who know you but  don t know

god will come to know  god because they know you

خدا آن چیزی نیست که تصور می کنید یا  فکر می کنید که می فهمید

اگر می فهمید در اشتباهید

god is not what you imagine or what you think you

understand . if you understand you have failed

هرکجا محبت باشد خدا هم هست

where love is god is also

خدا در قلب توست و تو در بیابان ها به دنبال آن می گردی

god is  in you re  heart yet you search for him in the wilderness

هر چه روح به خدا نزدیکتر باشد آشفتگی اش کمتر است 

زیرا نزدیکترین نقطه به مرکز دایره ، کمترین تکان را دارد

the nearer the soul is to god the less its

since the point nearest the circle is subject 

to least motion disturbances

هر اتفاقی می افتد چه کوچک چه بزرگ وسیله ای است برای آنکه

خدا با ما حرف بزند و هنر زندگی دریافت این پیام هاست 

مهربانی زبانی است که ناشنوا می تواند بشنود و کور می تواند ببیند.

every  happening great and small is a parable 
 
where by god speaks to us and the art of 

.life is to get the message