AKSGIF.IR-allah gif-تصاویر متحرک الله


                            پیش از اینها فکر می کردم که خدا 
 خانه ای دارد کنار ابرها

 مثل قصر پادشاه قصه ها
خشتی از الماس خشتی ازطلا

پایه های برجش از عاج و بلور
بر سر تختی نشسته با غرور

ماه برف کوچکی از تاج او 
 هر ستاره، پولکی از تاج او

اطلس پیراهن او، آسمان
نقش روی دامن او، کهکشان 

 رعدو برق شب، طنین خنده اش
سیل و طوفان، نعره توفنده اش

دکمه ی پیراهن او، آفتاب
برق تیغ خنجر او مهتاب

 هیچ کس از جای او آگاه نیست
هیچ کس را در حضورش راه نیست

بیش از اینها خاطرم دلگیر بود 
 از خدا در ذهنم این تصویر بود

آن خدا بی رحم بود و خشمگین
خانه اش در آسمان، دور از زمین

بود، اما در میان ما نبود
مهربان و ساده و زیبا نبود

در دل او دوست جایی نداشت
مهربانی هیچ معنایی نداشت

هر چه می پرسیدم، از خود، از خدا 
 از زمین، از آسمان، از ابرها

زود می گفتند: این کار خداست
پرس وجو از کار او کاری خداست http://www.beytoote.com
/religious/solace/beautiful1-poem-about-god.html