درود بر شما تیز پروازان، شما مردان خدا که میراث دار خون شهیدانید؛ پاینده باشید و سربلند!

پروازی به وسعت عرش را برای شما پرندگان آسمان ایران عزیز آرزو دارم.

* * سالروز نیــروی هوایــی مبارک * *